SOKOLV 25

סוקולוב 25 נהריה

פרוייקט בוטיק יוקרתי עם נוף לים

A REAL PRIME LOCATION

פחות מ 150 מטר מחוף הים – הזדמנות להשקעה מהירה וקצרת טווח עם תשואה גבוהה ומובטחת מראש

מכירות סגורות

פיקוח צמוד

ניהול סיכונים

שיווק בלעדי

החברה עוסקת בייזום פרויקטים של בניה למגורים והתחדשות עירונית, והתקשרה בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 עם בעלי הזכויות במקרקעין  הידועים כגוש 18171 חלקה 41 ברח' סוקולוב 25. החברה מתחייבת להחזיר לידי המשקיעים את קרן ההשקעה בתוספת החלק היחסי ברווחי הפרויקט בתנאים הקבועים בהסכם, בתקופה שנקבעה לכך מהתקבולים על מכירת דירות הפרויקט בהתאם לחוק המכר.

אסטרטגיה שיווקית ומיתוג יוקרתי כדי להבטיח החזרי השקעה מיטביים למשקיעים

תנאים מוקדמים להעמדת ההשקעה ומטרת השימוש בכספי ההשקעה

לאחר החתימה על הסכם זה ועל מנת לשחרר את כספי ההשקעה לחשבון החברה, תפעל החברה לשם השגת ומסירת  האישורים הנ"ל כדלקמן:

 1. אישור בדבר רישום הע"א לטובת המשקיע בגין הסכם השקעה זה, על דירת הקרקע ודירת הגג אשר תירשמנה ביחידה הרישומית החדשה.
 2. אישורי תשלום מס רכישה על שמו בעבור כל אחד מדיירי הבניין (סה"כ 8 אישורי תשלום).
 3. תעודות רישום השעבודים בגין האג"ח ברשם החברות.
 4. המחאה של החברה משוכה לטובת המשקיע, על מלוא סכום קרן ההשקעה לתאריך האחרון לפירעון ההשקעה (צ'ק ביטחון).
 5. כספי ההשקעה ישמשו לפירעון הוצאות הפרויקט על פי נספח ___12__ המצ"ב. 
 6. החברה תספק דוח רבעוני בגין השימוש בכספי ההשקעה בפרויקט בפועל.
 7. החברה תספק למשקיע דו"ח הוצאות והתקדמות מעודכן פעם ברבעון (4 פעמים בשנה), הכולל את התשלומים שנעשו עבור הפרויקט כולל פירוט של ההתקדמות בכל תהליכי הבניה ורישוי של הפרויקט, בראשי פרקים הנ"ל: הכנסות מצטברות, הוצאות מצטברות, אחוז השלמה משוער יחסית לתקציב (וכיו"ב).

שומרים על סינרגיה בין כל המחלקות בפרוייקט מהתחלה ועד למסירת הדירות

מנגנון החזר ההשקעה וסילוק הבטוחות

 1. החברה תחזיר למשקיע את קרן ההשקעה בתוך __14__ חודשים ממועד מסירת כספי ההשקעה לחברה בפועל (להלן: "המועד המוסכם") אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים לפחות 30 יום טרם המועד המוסכם הנ"ל. יחד עם זאת, במקרה של מכירה של הדירה הממושכנת, החברה תחזיר את חלק ההשקעה היחסי הנוגע לאותה דירה באופן מלא, ומייד לאחר השבת חלק ההשקעה הנ"ל כאמור, המשקיע יסלק את השעבוד הרובץ על אותה דירה, ויספק אישור בכתב כי המשכנתא לא תחול על אותה דירה;
 2. בסיום תקופת ההשקעה כאמור לעיל, החברה תעביר בהעברה בנקאית את סכום קרן ההשקעה ישירות לחשבון הבנק של המנהל / נאמן מטעם המשקיע בנאמנות 
 3. במידה והסכום ששולם בתום תקופת ההשקעה יהא פחות מסכום קרן ההשקעה, אזי סכום ההפרש בין קרן ההשקעה לסכום שהוחזר, ימשיך לצבור תשואה נוספת בגובה 1.15% עבור כל חודש של איחור בהחזר לאחר התקופה המוסכמת, וזאת לתקופה שלא תעלה על 10 חודשים נוספים (להלן: "תקופת הגרייס")  אשר במהלכם תיסגר ההשקעה וישולמו כספי הקרן וכספי הרווחים ( 24 חודשים סה״כ מתחילת ההסכם לכל היותר).
 4. בנוסף להחזר קרן ההשקעה, המשקיע יהיה זכאי לחלוקת רווחים בגובה 20% מרווחי הפרויקט כפי שמופיעים בדו"ח השמאי ( דו"ח 0 ) של הפרויקט ללא קשר לשינויים וסטיות מהדו"ח של תמורות הוצאות ועלויות שיתקבלו בפועל במהלך הפרויקט ( להלן 14% תשואה שנתית ).
 5. החברה תנכה מסכום תשלום התשואה / הרווח את המס במקור, ותעבירו לרשויות המס במידה ויידרש ע"פ חוק, וזאת בהתאם לאישור ניכוי מס במקור שיציג המשקיע, ובהיעדר אישור, על פי הקבוע בתקנות מס הכנסה על פי התקנות לריבית או על רווחי הון
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחזיר את קרן ההשקעה בכל עת, ובמקרה כזה, זכותו של המשקיע לקבל את חלקו ברווחי הפרויקט יישמר באופן יחסי לתקופת ההשקעה בפועל עד לתאריך מועד סגירתה.
 7. בסמוך למועד תום תקופת ההשקעה יפעלו הצדדים כדלקמן:
  1. החברה תעביר לידי מנהל / נאמן המשקיע צ'ק בנקאי לטובת המשקיע, בגובה קרן ההשקעה וחלקו ברווחים כפי שפורטו לעיל, אשר יישמר בנאמנות עד למסירת והסרת השעבודים הרשומים לטובת המשקיע.
  2. בכפוף למסירת הצ'ק הבנקאי כאמור, ימסור המשקיע לחברה את המסמכים הדרושים למחיקת הבטוחות וכן יעביר ללווה, בתוך 3 ימי עסקים ממועד הפקדת השיק הבנקאי כאמור את ייפוי הכוח ואת ההמחאה (צ'ק הביטחון) שנמסרו במועד חתימת ההסכם
  3. עם סילוק סך של 700 א' ₪ מכספי ההשקעה יסולק השעבוד הרובץ על דירת הקרקע, ועם סילוק סך של 1,300 א' ₪, יסולק השעבוד הרובץ על דירת הפנטהאוז. \
  4. במידה שהחברה לא השיבה את כספי ההשקעה במועד הנקוב בהסכם זה, כולל תקופת הגרייס, אזי יוכל המשקיע לפעול לשם מימוש השעבודים הרשומים לטובתו בגין דירת הקרקע ודירת הפנטהאוז. במקרה כזה, ימונו מנהלי הצדדים כנאמנים לשם מימוש זכויות החברה בדירות הנ"ל, מכירתן, והעברת חלק התמורה בגובה ההשקעה + הרווח היחסי + פיצוי מוסכם בסך של 10% מגובה ההשקעה (להלן: "סכום ההחזר למשקיע במקרה של הפרה")  למשקיע. יתרת התמורות, ככל שתהיינה יעבור לחברה, ועם העברת  סכום ההחזר למשקיע במקרה של הפרה, תסתיים פעילות הנאמנים, והמשך ניהול ההתנהלות לגבי הדירות הנ"ל תועבר שוב לידי החברה.
  5. לחברה עומדת הזכות לפירעון מוקדם (לרבות מכספי התמורות שיתקבלו ממכירת דירות החברה).
  6. במקרה שהפדיון ממכירת הזכויות המובטחות לא יספיק לכיסוי יתרת ההשקעה, מתחייב מנהל החברה לשלם למשקיע את ההפרש מיד לפי דרישתו הראשונה.

שילוב של ניסיון עשיר ורשת קשרים לשם פיקוח וליווי צמוד של הפרוייקט

סיום הפרוייקט והחזר ההשקעה

בסמוך למועד תום תקופת ההשקעה יפעלו הצדדים כדלקמן:

  1. החברה תעביר לידי מנהל / נאמן המשקיע צ'ק בנקאי לטובת המשקיע, בגובה קרן ההשקעה וחלקו ברווחים כפי שפורטו לעיל, אשר יישמר בנאמנות עד למסירת והסרת השעבודים הרשומים לטובת המשקיע.
  2. בכפוף למסירת הצ'ק הבנקאי כאמור, ימסור המשקיע לחברה את המסמכים הדרושים למחיקת הבטוחות וכן יעביר ללווה, בתוך 3 ימי עסקים ממועד הפקדת השיק הבנקאי כאמור את ייפוי הכוח ואת ההמחאה (צ'ק הביטחון) שנמסרו במועד חתימת ההסכם
  3. עם סילוק סך של 700 א' ₪ מכספי ההשקעה יסולק השעבוד הרובץ על דירת הקרקע, ועם סילוק סך של 1,300 א' ₪, יסולק השעבוד הרובץ על דירת הפנטהאוז. \
  4. במידה שהחברה לא השיבה את כספי ההשקעה במועד הנקוב בהסכם זה, כולל תקופת הגרייס, אזי יוכל המשקיע לפעול לשם מימוש השעבודים הרשומים לטובתו בגין דירת הקרקע ודירת הפנטהאוז. במקרה כזה, ימונו מנהלי הצדדים כנאמנים לשם מימוש זכויות החברה בדירות הנ"ל, מכירתן, והעברת חלק התמורה בגובה ההשקעה + הרווח היחסי + פיצוי מוסכם בסך של 10% מגובה ההשקעה (להלן: "סכום ההחזר למשקיע במקרה של הפרה")  למשקיע. יתרת התמורות, ככל שתהיינה יעבור לחברה, ועם העברת  סכום ההחזר למשקיע במקרה של הפרה, תסתיים פעילות הנאמנים, והמשך ניהול ההתנהלות לגבי הדירות הנ"ל תועבר שוב לידי החברה.
  5. לחברה עומדת הזכות לפירעון מוקדם (לרבות מכספי התמורות שיתקבלו ממכירת דירות החברה).
  6. במקרה שהפדיון ממכירת הזכויות המובטחות לא יספיק לכיסוי יתרת ההשקעה, מתחייב מנהל החברה לשלם למשקיע את ההפרש מיד לפי דרישתו הראשונה.

שומרים על איזון בין תוכניות פיננסיות ותקציבים במציאות

מעוניינים בפרטים נוספים ?
Translate »